top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

 1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

Lokum Oyun Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. olarak, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor; bu amaçla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti gösteriyoruz. Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (Kanun) 10. maddesinin bir gereği olarak tarafınızla paylaşılmaktadır. 

Tactical Strike uygulamasını indirip uygulamayı kullanmaya başladığınızda ilgili kişi sıfatına haiz olmaktasınız. Şirketimizce “veri sorumlusu” sıfatıyla toplanan kişisel verilerinize, bunların toplanma amaçlarına ve sair hususlara aşağıda yer verilmektedir.

 

 1. Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca toplanmaktadır

 • Ad-Soyad,

 • Kullanıcı Adı,

 • Rumuz

 • Profil resmi

Tactical Strike üzerinden misafir kullanıcı olarak oyun oynamak için sizden toplanan ve işlenen kişisel veriler cihaz kimliği ve rumuz bilgilerinizdir. Tactical Strike oyununa Facebook, Apple veya Google hesabınız üzerinden erişmeniz halinde sizden toplanan ve işlenen kişisel veriler ad soyad ve profil resmi bilgileridir.

Eğer ücret karşılığında sunduğumuz Hizmetler veya ürünlerden herhangi birini satın almak isterseniz sizin veya üçüncü parti alıcının banka kartı, kredi kartı yada ödeme hizmeti bilgileri sistemimizde güvenli soket katmanı (SSL) teknolojisini kullanarak şifreleriz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 • İçerik ve Hizmetlerimize eklenmiş yeni ve/veya var olan özellikler hakkında ticari, idari, bilgilendirici ve/veya hatırlatıcı e-postalar ve/veya müşterilerimize sunduğumuz ürünler ve/veya belirli bilgi ve/veya servis ve/veya paralı ve/veya servisler hakkındaki tanıtım, reklam ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi talepleri iletmek

 • Elektronik posta ile eser konumundaki oyundaki gelişmelerle ilgili bilgi göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

 • Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir kullanıcı deneyimi hizmeti sunmak,

 • Yeni hizmetler (oyun içi karakter, silah, harita, turnuvalar) hakkında bilgi vermek,

 • Gerektiğinde Kullanıcıyla temas kurmak,

amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Şirketimiz kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında:

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 • Google, Apple yada Facebook üzerinden bağlanmanız halinde bu bilgiler belirtilen sosyal medya platformlarının uzantıları üzerinden eşleştiğinden veriler aktarılmaktadır.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

 • Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

 • Kullanıcı sözleşmesinin kurulması yada kullanıcı sözleşmesinin ifası

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince, Şirketimize başvurarak;

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

.

 

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu Lokum Oyun Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş., Reşitpaşa Mahallesi, Katar Caddesi, Arı Teknokent 2 Binası A Blok No:4/1 İç Kapı No:501 Sarıyer/İSTANBUL adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) yada contact-mobile@lokumgames.com - lokumoyun@hs01.kep.tr adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. 

Çocuklar İçin Kişisel Veri İşlenmesinde Veli yada Vasi Onayı

“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“KVKK”)’u uyarınca işbu kurallar ve (kullanıcı sözleşmesi, davranış kuralları) kapsamında velisi/ yasal temsilcisi olduğum (Çocuğun adı/soyadı) kişisel verilerinin toplanmasını, işlenmesini, 3. kişilere aktarılmasını ve bu hususta bilgilendirildiğimi kabul ettiğimi beyan ederim.

 

Çocuğunuza ait kişisel veriler, KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü süreler boyunca saklanacak olup ilgili haklara www.tacticalstrike.online adresinden erişebilir ve ilgili taleplerinizi internet sitemizde yer alan aydınlatma yükümlülüğü metni uyarınca belirlenen usuller ile  contact-mobile@lokumgames.com - lokumoyun@hs01.kep.tr adresine gönderebilirsiniz.”

 

İşbu Aydınlatma Metni, 31.01.2024 tarihinde hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapılması durumunda, Aydınlatma Metni’nin yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecek ve www.tacticalstrike.online adresinde belirtilen platformlarda yayınlanacaktır.

bottom of page